توهم

مزخرف

مزخرف

توهم

از این توهمات میگم

آخرین مطالب
خدایا بد جا نشستی
هیچ جا امن نیست